Przepisy i regulaminy

PRZEPISY DLA PODRÓŻNYCH

PODRÓŻNY MA PRAWO :

1. Pierwszeństwa zajęcia miejsca w autobusie gdy posiada ważny bilet lub inny dokument uprawniający do przejazdu.
2. Przewozić ze sobą bezpłatnie :
- bagaż podręczny umieszczony pod lub nad miejscem które zajmuje lub trzymany przez podróżnego na kolanach oraz bagaż podróżny umieszczony w luku    bagażowym,
- wózek inwalidzki lub wózek dziecięcy,
- przewozić psy, jeżeli trzymane są na smyczy i mają nałożony kaganiec oraz posiadają ważne świadectwo szczepienia, przy przestrzeganiu zasady nie trzymania psa na miejscu do siedzenia,
3. Uzyskać od kierowcy autobusu informacje dotyczące przewozu wyłącznie w czasie postoju autobusu.
4. Uzyskać od kierowcy autobusu pomoc w razie nagłej choroby lub wypadku w czasie podróży.


PODRÓŻNY JEST OBOWIĄZANY :

1. Przed rozpoczęciem podróży nabyć ważny bilet i okazać go kierowcy przy wejściu do autobusu.
2. Przy opłaceniu należności za przejazd żądać wydania właściwego biletu.
3. Posiadając uprawnienie do przejazdu ulgowego w ramach stosowanych ulg, okazać kierowcy autobusu właściwe dokumenty uprawniające do ulgi.
4. Zachować bilet przez cały czas podróży i okazać go na każde żądanie osób upoważnionych do kontroli lub kierowcy autobusu.
5. Wsiadać i wysiadać drzwiami do tego wyznaczonymi, tylko podczas postoju autobusu.
6. Wyrównać straty (zanieczyszczenie, uszkodzenie, zniszczenie wyposażenia autobusu) spowodowane przez siebie lub osoby pozostające pod opieką w czasie podróży.
7. Zapłacić karę pieniężną w przypadku stwierdzenia w czasie przejazdu braku ważnego biletu (niezależnie od wniesienia opłaty za przebytą drogę) lub w przypadku nieuzasadnionego zatrzymania, opóźnienia lub zmiany trasy jazdy autobusu. Wysokość opłat karnych wynika z aktualnych postanowień taryfowych, a należność nie uiszczona w ciągu 7 dni podlega przymusowej egzekucji wraz z odsetkami.


PODRÓŻNEMU NIE WOLNO :

1. Zajmować w autobusie miejsc zajętych już w sposób widoczny przez innego podróżnego, nie dotyczy to przypadku gdy podróżny posiada bilet z wpisanym numerem miejsca lub objętych rezerwacją.
2. Zajmować miejsca w pobliżu kierowcy w sposób powodujący ograniczenie pola widzenia lub utrudniający prowadzenie pojazdu w tym stać obok kierowcy lub siadać na miejscach do tego nie przeznaczonych.
3. Zachowywać się w sposób utrudniający pracę obsłudze autobusu, organom kontroli oraz uciążliwy dla współpodróżnych.
4. Zanieczyszczać pojazdu, otwierać samowolnie okna, palić tytoniu lub spożywać alkohol.
5. Wyrzucać z autobusu jakichkolwiek przedmiotów.
6. Przewozić przedmiotów które mogą wyrządzić szkodę podróżnym lub zanieczyszczać pojazd oraz innych przedmiotów nie dopuszczanych do przewozu w ogólnie obowiązujących przepisach.


HONOROWANE ULGI PRZEWOZOWE :

1. Przewoźnik stosuje i honoruje wszystkie ulgi ustawowe określone poprzez obowiązujące przepisy.
2. Przewoźnik stosuje i honoruje dodatkowo ulgi komercyjne wprowadzane wewnętrznymi postanowieniami jako oferta handlowa.


REKLAMACJE :

1. Podróżny ma prawo składać reklamacje w zakresie nie wykorzystanych biletów na przejazd na podstawie poświadczonego niewykorzystania biletu z przyczyn pozostających po stronie przewoźnika.
2. Zwrotu należności za niewykorzystany bilet na przejazd dokonuje biuro przewoźnika zgodnie z ustalonymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi.


POSTANOWIENIA DODATKOWE :

1. Bilet miesięczny uprawnia do przejazdu z dokumentem na podstawie, którego został wydany – legitymacja, dokument osobisty lub inny dokument, którego dane wpisano do biletu.
2. Bilety mające oznaki podrabiania lub fałszowania zostaną zatrzymane, a o fakcie fałszerstwa powiadomione będą organa policji.
3. Przewoźnik ma prawo do usunięcia z autobusu osób nie przestrzegających obowiązujących przepisów lub uciążliwych dla współpodróżnych.


PRZEPISY W ZWIĄZKU Z COVID-19 NA LINII CIESZYN - KOŁOBRZEG:

1. W przypadku wprowadzenia przepisów uniemożliwiających realizacje przewozów, zastrzegamy sobie możliwość odwołania kursu.
2. Pasażer zobowiązany jest każdorazowo do dezynfekcji rąk przy wejściu do autokaru.
3. Pasażer zobowiązany jest do przejazdu w maseczce zasłaniającej usta oraz nos.
4. Toaleta na czas przejazdu będzie nieczynna, do momentu, aż nie ustanie epidemia koronawirusa.
5. Kierowcy będą dokonywać częstszych postojów w czasie trwania przejazdu.
6. Spożywanie posiłków oraz napojów, jest dozwolone tylko na postojach poza autokarem.
7. Osoby z objawami choroby nie mogą korzystać z przejazdu.
8. Osoby zatajające objawy choroby, mają obowiązek podać swoje dane kontaktowe oraz mogą zostać niezwłocznie usunięte z autokaru.
9. Autokary są ozonowane po każdym kursie.


Nieznajomość przepisów nie zwalnia podróżnego
od odpowiedzialności karnej za ich nieprzestrzeganie.
Skargi i wnioski można składać na adres Biura Obsługi Klienta:
Cieszyn 43-400, ul. Bobrecka 25 lub tel. 33-851-84-52,
www.wispol.pl, e-mail: wispol@wispol.pl